CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Notulen index

Kerkraad

Art. 23, 1ste lid

De notulen van de vergadering van de kerkraad; chronologie; gevolg

Art. 23, 2de lid

Ondertekening van de notulen; bundeling en bewaring

Art. 13

Taken van de secretaris van de kerkraad: de notulen opmaken en het archief bewaren; opmaak en samenstelling

Art. 35

Opname van de inventaris van de roerende en onroerende goederen in de notulen

 

CKB

 

Art. 29

Taken van de secretaris van het CKB: de notulen opmaken en het archief bewaren; opmaak en samenstelling

Art. 30

Ondertekening door voorzitter en secretaris; handtekening

 

Overleg met de overheid / kerkfabrieken

 

Art. 33

Verslag aan de kerkfabrieken na het overleg met de gemeente

Art. 33/1

Gemaakte afspraken aan de kerkfabrieken communiceren; wijze van kennisgeving

 

Overheidsopdrachten en onvoorziene uitgaven

 

Art. 39, 3de lid

Opdrachten van aanneming van werken; schriftelijke delegatie aan het CKB

Art. 39, 5de lid

Dringende werken beslist door de voorzitter en secretaris; akteneming

Art. 50/1

De dwingende en onvoorziene uitgaven; kennisgeving en akteneming

 

Communicatie en communicatieplicht

 

Art. 57

Communicatieplicht aan de overheden; verzending van de notulen

Art. 57/1

Moderne gegevensdragers en communicatie met de overheid

 

Bijzondere bepalingen

 

Art. 21

De niet-openbaarheid van de vergadering en de notulen;

Omzendbrief 2005/01, littera B, pt. 1.4

Goedkeuring van de notulen; authenticiteit;

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera N