CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Inventaris index

Wettelijke basis

Art. 35

Verplichte opmaak van de inventaris

Art. 34

Welke goederen moeten opgenomen worden?

Bh. regl., pt. 7

Boekhoudkundig reglement gecoördineerde omzendbrieven; omschrijving goederen

Besluit Alg. Regl. Bh, Hfdst. 3, Afd. II

Inventaris en waarderingsregels

Waarde

Waarde en herwaardering van de goederen

 

Administratieve handelingen

 

Art. 13

De secretaris neemt de inventaris op in de notulen

Art. 54

Bij de jaarrekening, als onderdeel van de toelichting; opstellen inventaris

Fusie van parochies

Art. 4/3

Bij fusie: voorafgaandelijk opmaak van een geactualiseerde inventaris

Art. 4/7

Bij fusie: lijst van over te dragen roerende goederen

Art. 4/8

Bij fusie: lijst van over te dragen onroerende goederen

Decreet  Art. 2, 5°

Decreet 30/09/2005: Erkenning van de eredienst, erkenningsvoorwaarden

Omzendbrief, Nota, 5°

Omzendbrief 17/04/2006: Erkenning van de eredienst, erkenningsvoorwaarden

Tekstuitleg

Tekst

Verwijzing naar Alg. Reglement Boekhouding, art. 32 - 35

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera I