CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Jaarrekening index

Wettelijke basis

Art. 54

De jaarrekening

Art. 55

De gecoördineerde indiening en de kwijting

Art. 56

De eindrekening als jaarrekening

Alg. Regl. Bh, Hfdst. III, Afd. IV

Decreet 13.10.2006, art. 39 t.e.m. 43: De jaarrekening

Omzendbrief Bh, pt. 9

Omzendbrieven boekhouding, gecoördineerde versie 2008: punt 9

 

Betwistingen

 

Art. 61, § 2

De besluiten van de kerkraad of het CKB die in de goedgekeurde jaarrekening zijn opgenomen, kunnen niet meer betwist worden

Art. 62, § 3

De beslissingen van de voorzitter en de secretaris die gezamenlijk optreden kunnen na de goedkeuring van de jaarrekening waarin ze zijn opgenomen niet meer betwist worden

 

Vormvoorwaarden

 

Checklist

Checklist jaarrekening

Art. 46

De laatst goedgekeurde jaarrekening wordt ter vergelijking in de financiële nota van het budget opgenomen (zie AR-Bh tot 05.09.2008, art. 18)

Art. 41

Delen van het meerjarenplan: In de financiële nota van het meerjarenplan wordt ter vergelijking de laatst goedgekeurde jaarrekening opgenomen

Art. 41

Actualisering: Het meerjarenplan wordt geactualiseerd met de cijfers van de goedgekeurde jaarrekening

 

Administratieve taken

 

Art. 32, 3°

Taak van het CKB: het gecoördineerd indienen van de jaarrekening

Art. 14, 5°

Taak van de penningmeester: het opmaken van de jaarrekening (en de eindrekening)

Art. 4/11

De eindrekening bij fusies van parochies

 

 

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera J