CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Decreten en besluiten, Omzendbrieven en aanverwante index

Decreten en besluiten

Decreet 26/03/2004

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur - Datum 26/03/2004 - Publicatie 25/03/2011 - Versie 20/04/2011

Decreet 07/05/2004

Decreet betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten

Decreet 06/07/2005

Gemeentedecreet

BVR 30/09/2005

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten -

BS 16.12.2005 - inwerkingtreding 01.02.2006 - datum 30/09/2005

Decreet 20/01/2006

Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten, wat de schrapping van de leeftijdsvereiste voor de leden van de bestuursorganen betreft.

BVR 13/10/2006

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten - Datum 13/10/2006

MB 27/11/2006

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006

MB 05/09/2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 -

Adressen, handtekeningen en modellen

MB 09/02/2010

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het tarief van de kerkdiensten van de katholieke eredienst ingesteld bij beschikking onder de levenden of bij testamentbeschikking - Datum 09/02/2010 - Inwerkingtreding 01/01/2010

Decreet 08/07/2011

Het lokaal en provinciaal Kiesdecreet van 08/07/2011

 

Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Decreet 06/07/2012

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004

betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten

MB 12/02/2013

Ministerieel besluit (van de Vlaamse Regering) tot invoeging van artikel 5/1 en vervanging van bijlage V bij het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46van het besluit van de Vlaamse Regeringvan 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten

Dit besluit wijzigt het Algemeen reglement op de boekhouding dd 13/02/2006

Omzendbrieven en aanverwante index

Tekst

Tekst in verband met de inhoudelijke waarde van een omzendbrief

Reflectienota

Betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten - Reflectienota 27/04/2004

BA-2005/01

Betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiŽle organisatie en werking van de erkende erediensten op de erediensten georganiseerd op gemeentelijk niveau - Omzendbrief 25/02/2005

BA-2006/04

Betreffende de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen (besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005) - Omzendbrief 17/04/2006

BA-2006/26

Betreffende de openbaarheid van bestuur- Omzendbrief 01/12/2006, laatste revisie 20/04/2011

 

BB-Boekh 2008

Omzendbrieven boekhouding besturen van de eredienst, gecoŲrdineerde versie 2008

Dit is een gecoŲrdineerde versie van de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007, de omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 en de omzendbrief BB-2008/06 van 18 juli 2008.

Omzendbrief 01/03/2013

2013/01 Nieuwe omzendbrief in verband met de boekhouding van de besturen van de eredienst. Vervangt de omzendbrief dd 22/02/2008 (BB-Boekh 2008).

Omzendbrief 2013/04

2013/04 bijlage

Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 - 2019) en budgettering (budget2014) volgens de beleids- en beheerscyclus

Bijlage bij de omzendbrief Strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 - 2019) en budgettering (budget2014) volgens de beleids- en beheerscyclus

Draaiboek fusie

Draaiboek betreffende de opheffing en samenvoeging van lokale eredienstbesturen Ė de wijziging van gebiedsomschrijvingen Ė de opheffing van annexe-kerken en kapelanijen - draaiboek 14/06/2011

Conceptnota

Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk door Geert Bourgeois - Conceptnota 24/06/2011

 

Aanverwante

 

Meerjarenplan

Checklist meerjarenplan

Budget

Checklist budget

Jaarrekening

Checklist jaarrekening

Fiches

Investeringsfiches

Discretieplicht

Discretieplicht of beroepsgeheim voor mandatarissen - Reflecties Hildegard Schmidt

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

© PťDťWť 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Home

Naar littera O