CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Vergadering index

Art. 17

De frequentie van de vergaderingen

Art. 18

De bijeenroeping en de samenstelling van de agenda van de vergadering

Art. 19

Het aanwezigheidsquorum en de 2de vergadering

Art. 20

De verbodsbepalingen bij persoonlijk belang

Art. 21

De niet-openbaarheid van de vergadering

Art. 22

De besluitvorming bij volstrekte meerderheid

Art. 23

De notulen van de vergadering

Art. 33, 4de lid

Verslag van het overleg met de gemeente

Art. 33/1

Verslag van de bindende afspraken met de gemeente

 

Verkiezingsvergaderingen

 

Art. 7, 2

De verkiezing van de leden van de kerkraad

Art. 12

De verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de kerkraad

Art. 27

De verkiezing van de leden van het CKB

Art. 28

Verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester van het CKB

 

Quarantaine

 

Tekst

Vergadertechnieken bij quarantaine

 

Teksten

 

Tekst

In verband met de vergadering

Tekst

In verband met de meerderheden

Tekst

In verband met de verkiezingen van de kerkraad

Tekst

In verband met de verkiezingen van het CKB

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera V