CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Centraal Kerkbestuur index

Oprichting, verkiezingen, leden

Art. 25

Oprichting van het CKB

Art. 26

De samenstelling van het CKB

Art. 27

De verkiezing van de leden van het CKB, 1ste en 2de bijeenroeping

Art. 28

De verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester van het CKB

Tekst

In verband met het CKB

Administratieve bevoegdheden

Art. 32

De bevoegdheden van het CKB

Art. 33

Het overleg met de gemeentelijke overheid

Art. 33/1

De bindende afspraken met de gemeentelijke overheid en de betrokken kerkraden

Art. 39

Overdracht van bevoegdheden door de kerkraad aan het CKB

Art. 42

De gecoördineerde indiening van het meerjarenplan door het CKB

Art. 41

Opstellen van het meerjarenplan in plaats van de kerkraad (zie art. 32, 7))

Art. 43

Het nieuwe overleg nŕ de wijziging van het meerjarenplan

Art. 55

De gecoördineerde indiening van de jaarrekening door het CKB

Art. 47

De gecoördineerde indiening van de budgetten bij de gemeenteoverheid na advies van de bisschop

Art. 50

De gecoördineerde indiening van budgetwijzigingen van het lopend jaar

Art. 46, 2de lid

Opstellen van het budget in plaats van de kerkraad (zie art. 32, 7°)

Art. 44

Instellen van beroepsprocedures i.v.m. het meerjarenplan

Art. 57/1

Communicatie met de overheid

Art. 57

Verzending van de notulen; tijdstip, wijze

Art. 30

De vertegenwoordigers van het CKB; handtekening, vervanging

Beperkingen

Art. 16

Onverenigbaarheden inzake het mandaat van de kerkraad

Art. 20

De verbodsbepalingen bij persoonlijk belang over een agendapunt

Art. 63

Toezichthoudende commissaris bij wanbeheer van het CKB

Art. 61

Einde van de termijn van schorsing of vernietiging van een besluit van het CKB

Art. 60

Stuiting van de termijn van schorsing of vernietiging van een besluit van het CKB

Art. 59

Vernietigingsbesluit door de Vlaamse Regering van een besluit van het CKB

Art. 58

Schorsing door de gemeente van een besluit van het CKB

Art. 31

De mutatis mutandis toepassing van artikelen 16 tot en met 23

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

 

© PéDéWé 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera C