CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Kerkraad index

De lemma's in verband met de kerkraad zijn identisch aan de lemma's van de kerkfabriek. Het onderscheid tussen beide is dikwijls diffuus. In het dagelijks woordgebruik worden beide termen door elkaar en voor elkaar gebruikt.

Een vergelijking kan gemaakt worden met een BVBA of een NV, die gerechtelijke vennootschapsvormen zijn met een werkzaam orgaan, het bestuur. In deze zin is de kerkraad is het (uitvoerend) orgaan van de kerkfabriek.

Wettelijke basis

Art. 3

Instelling van de kerkraad van een kerkfabriek; zetel

Art. 4

Orgaan van de kerkfabriek

Art. 5

Samenstelling van de kerkraad

Art. 6

Driejaarlijkse vernieuwing van de kerkraad

Art. 7

Organisatie van de verkiezingen van de kerkraad; bezwaren tegen kandidaten van de kerkraad

Art. 8

De vacatures in de kerkraad

Art. 9

De verkiesbaarheidvoorwaarden om deel van de kerkraad uit te maken

Art. 10

De leeftijdsbeperking om deel van de kerkraad uit te maken.

Art. 11

De oud-leden en het erelidmaatschap

Art. 12

De verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de kerkraad; cumulregel

Art. 13

Taken van de secretaris van de kerkraad: notulen opmaken en het archief bewaren

Art. 14

Taken van de penningmeester van de kerkraad: gelden innen en schulden betalen, boekhouding voeren, accountantshandelingen stellen, eindrekening opmaken

Art. 15

De vertegenwoordiging van de kerkraad door de voorzitter en de secretaris die samen optreden; gerechtelijke handelingen; ondertekenen van stukken; vervanging

Art. 16

De onverenigbaarheden om deel uit te maken van de kerkraad: bloed- en aanverwanten; personeelsleden van de kerkfabriek

Art. 17

Frequentie van de vergaderingen van de kerkraad

Art. 18

De agenda en zijn samenstelling; bijeenroeping van de kerkraad

Art. 19

De aanwezigheden op de 1ste vergadering; quorum; 2de bijeenroeping

Art. 20

Verbodsbepalingen bij persoonlijk belang

Art. 21

De niet-openbaarheid van de vergadering van de kerkraad; externe expert

Art. 22

De besluitvorming bij volstrekte meerderheid over een agendapunt van de vergadering van de kerkraad

Art. 23

De notulen van de vergadering van de kerkraad; goedkeuring door de kerkraad

Art. 24

De taken van de kerkraad

Min. besluit 05/09/2008

Vermelding naam en adres van de kerkraad; vermelding naam van de penningmeester

 

Fusie van parochies

 

Art. 4/4, 2de lid

Einde van het mandaat van de kerkraad van alle bij de fusie betrokken kerkfabrieken

Art. 4/5, 1ste lid

Aanstelling van de eerste kerkraad na fusie

Art. 4/6

Stelsel van lopende zaken voor de kerkraden van de kerkfabrieken van de in de fusie betrokken parochies, behalve van de te behouden kerkfabriek

 

Taken van de kerkraad in verband met goederen

 

Art. 34

Taken van de kerkraad i.v.m. de goederen: daden stellen van beheer of beschikking

Art. 35

Het roerende en onroerende patrimonium van de kerkfabriek; opname van de inventaris in de notulen door de kerkraad

Art. 37

Definitieve aanvaarding van schenkingen; aanvaarding van legaten

Art. 38

Bezwaren i.v.m. legaten; beroepsprocedure bij Vlaamse Regering

 

Opdrachten van aanneming van werken, levering of diensten

 

Art. 39

Opdrachten van aanneming van werken, levering of diensten; voorwaarden en gunning bepaald door de kerkraad; overdracht aan het CKB; dagelijks beheer; dringende spoed

 

Accountanthandelingen

 

Art. 41

Opstellen van het meerjarenplan

Art. 46

Opstellen van het budget

Art. 50/1

De dwingende en noodzakelijke uitgaven zonder voorafgaande budgetvaststelling

Art. 54

Opstellen van de jaarrekening

Art. 55, 3

De kwijting van de penningmeester n de goedkeuring van de jaarrekening; terugvordering van tekorten; percent van de penningmeester

Art. 56

De eindrekening; kennisname door de kerkraad

 

Administratief toezicht

 

Art. 58

Schorsing van een besluit van de kerkraad door de gemeente of de provinciegouverneur

Art. 59

Vernietiging van een besluit van de kerkraad door de Vlaamse Regering

Art. 60

Stuiting van de termijn van schorsing of vernietiging

Art. 61

Einde van de termijn van schorsing of vernietiging door afloop van de termijn; door goedkeuring van de jaarrekening

Art. 63

De toezichthoudende commissaris door ontbrekende handeling(en) van de leden van de kerkraad

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera K