CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

Structuur van het Decreet.

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten - B.S. 6 september 2004
(beperkt tot de kerkraad en het centraal kerkbestuur)

TITEL I. - Algemene bepaling

Afdeling 1. - Erkenning en opdracht

Art. 1. de wettelijke basis van het decreet


TITEL II. - Bepalingen voor de kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst

HOOFDSTUK I. - Organisatie en werking

Art. 2. de erkenning van de parochies en hun gebiedsomschrijving
Art. 3. de instelling van een kerkraad van een kerkfabriek
Art. 4. de taken en plichten van de kerkfabriek

Afdeling 2. - Kerkraad

Art. 5. de samenstelling van de kerkraad
Art. 6. de gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad

            Procedure

            Tijdstip

Art. 7. de organisatie van de verkiezingen van de kerkraad; bezwaren
Art. 8. de vacatures in de kerkraad
Art. 9. de verkiesbaarheidvoorwaarden om deel uit te maken van een kerkraad
Art. 10. de leeftijdsbeperking
Art. 11. de oud-leden  
Art. 12. de verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de kerkraad
Art. 13. de taken van de secretaris van de kerkraad
Art. 14. de taken van de penningmeester
Art. 15. de vertegenwoordiging van de kerkraad
Art. 16. de onverenigbaarheden
Art. 17. de frequentie van de vergaderingen
Art. 18. de agenda en de wijze van samenroepen van de vergadering
Art. 19. het quorum en de tweede vergadering
Art. 20. de verbodsbepalingen bij persoonlijk belang
Art. 21. de niet-openbaarheid van de vergadering
Art. 22. de besluitvorming bij volstrekte meerderheid
Art. 23. de notulen van de vergadering
Art. 24. de taken van de kerkraad

Afdeling 3. - Centraal kerkbestuur

Art. 25. de oprichting van een centraal kerkbestuur
Art. 26. de leden van het centraal kerkbestuur
Art. 27. de vervanging van leden van het centraal kerkbestuur
Art. 28. de verkiezing van de voorzitter en de secretaris-penningmeester van het centraal kerkbestuur
Art. 29. de taken van de secretaris-penningmeester van het centraal kerkbestuur
Art. 30. de vertegenwoordiging van het centraal kerkbestuur, handtekening, vervanging
Art. 31. de mutatis mutandis toepassing van de artikelen 16 tot en met 23 op het centraal kerkbestuur
Art. 32. de bevoegdheden van het centraal kerkbestuur

Afdeling 4. - Overleg met de gemeenteoverheid

Art. 33. het overleg met de burgerlijke overheden  

HOOFDSTUK II. - Goederen

Afdeling 1. - Beheer van de goederen en beschikking over de goederen

Art. 34. de taken van de kerkraad: daden stellen van beheer en beschikking
Art. 35. het roerend en onroerend patrimonium van de kerkfabriek

Afdeling 2. - Schenkingen en legaten

Art. 36. de voorlopige aanvaarding van schenkingen onder levenden door de penningmeester
Art. 37. de definitieve aanvaarding van schenkingen en legaten door de kerkraad
Art. 38. de bezwaren in verband met de legaten

Afdeling 3. - Overheidsopdrachten

Art. 39. de opdrachten voor aanneming van werken; overdracht van bevoegdheid
Art. 40. de meeruitgaven van minder of meer dan 10 procent

HOOFDSTUK III. - Financieel beheer

Afdeling 1. - Meerjarenplan

Art. 41. het meerjarenplan
Art. 42. de gecoördineerde indiening van het meerjarenplan
Art. 43. de goedkeuring van het meerjarenplan na advies
            Verzendingstheorie versus ontvangsttheorie

Art. 44. de beroepsprocedures in verband met het meerjarenplan

Afdeling 2. - Budget

Art. 45. de annaliteit van het financieel boekjaar
Art. 46. het budget van het volgende boekjaar
Art. 47. de gecoördineerde indiening van de budgetten bij de gemeenteoverheid na advies van de bisschop
Art. 48. het budget binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan

Art. 49. het budget buiten de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan; beroepsprocedure
Art. 50. de gecoördineerde indiening van de budgetwijzigingen van het lopend jaar

Afdeling 3. - Opbrengsten, ontvangsten, kosten en uitgaven

Art. 51. de opbrengsten en ontvangsten van de kerkfabriek
Art. 52. de kosten en de uitgaven van de kerkfabriek
            Waardering

Afdeling 4. - Boekhouding

Art. 53. de voorschriften in verband met de boekhouding van de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur

Afdeling 5. - Jaarrekening en eindrekening

Art. 54. de jaarrekening
            Waardering

            Investeringssteekkaarten

Art. 55. de gecoördineerde indiening van de jaarrekening
Art. 56. de eindrekening

HOOFDSTUK IV. - Administratief toezicht

Afdeling 1. - Algemeen administratief toezicht

Art. 57. de verzending van de notulen
Art. 58. de besluiten van de kerkraad of het centraal kerkbestuur; schorsing door de gemeente of door de provincie
Art. 59. de besluiten van de kerkraad of het centraal kerkbestuur; vernietigingsbesluit door de Vlaamse Regering
Art. 60. de stuiting van de loop van de termijn van schorsing of vernietiging
Art. 61. de afloop van de termijn van schorsing of vernietiging; goedkeuring van de rekening

Art. 62. de besluiten van de voorzitter en de secretaris; schorsing door de gemeente of de provincie; vernietigingsbesluit door Vlaamse regering

Afdeling 2. - Dwangtoezicht

Art. 63. de toezichthoudende commissaris

 

HOOFDSTUK V. - Rechtsgedingen

Art. 64. de rechtsvorderingen

 

© PéDéWé 01.2009. Hoewel de teksten (in de groene kaders) hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.