CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Kerkfabriek index

Wettelijke basis

Art. 3

De kerkfabriek; instelling van de kerkraad; statuut; zetel

 

Leden van de kerkfabriek

 

Art. 5

De samenstelling van de kerkraad; 1ste aanstelling van de leden van de kerkraad

Art. 6

Gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad

Art. 7, 1 en 2

De organisatie van de verkiezing van de leden van de kerkraad

Art. 7, 3

Bezwaren tegen kandidaten bij de verkiezing van de leden van de kerkraad; procedure

Art. 8

De vacatures in de kerkraad; termijn; herverkiesbaarheid

Art. 9

De verkiesbaarheidvoorwaarden om deel uit te maken van de kerkraad

Art. 10

De leeftijdsbeperking om lid te zijn van de kerkraad (afgeschaft)

Art. 11

Oud-leden van de kerkraad in dezelfde kerkfabriek. Eretitel

Art. 12

Verkiezing van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de kerkraad; cumulverbod

Art. 16

Onverenigbaarheden om lid te worden van een kerkraad

Art. 20

Verbodsbepalingen bij persoonlijk belang

 

Opdrachten en taken van de kerkfabriek / door leden van de kerkfabriek

 

Art. 4

Taak van de kerkfabriek: de eredienst mogelijk maken

Art. 13

Secretaris; opmaken van de notulen en bewaring van het archief van de kerkfabriek (en / of parochie)

Art. 14

Penningmeester; gelden innen, schulden betalen, boekhouding bijhouden, opstellen van een ontwerp van meerjarenplan en jaarlijks budget, opstellen van de jaarrekening en de eindrekening

Art. 15

De vertegenwoordiging van de kerkraad door de voorzitter en de secretaris samen

Art. 15, 3de lid

Voorzitter en secretaris; ondertekening van de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de kerkfabriek

Art. 17

Voorzitter; De samenroepen van de kerkraad; bepaling van de agenda

Art. 24

De taken van de kerkraad van een kerkfabriek: beheer en beschikking van goederen

Art. 33, 3de lid

Verslag van het overleg CKB - Gemeente toe te sturen aan kerkfabriek

Art. 33/1

Bindende afspraken; rapportering; beroep tegen gemaakte afspraken CKB - Gemeente;

 

Kerkfabriek en goederen

 

Art. 34

De kerkraad stelt daden van beheer en / of beschikking van de goederen van de kerkfabriek

Art. 35

De kerkfabriek stelt de inventaris van de goederen op

Art. 39

Opdrachten van aanneming van werken; overdracht van bevoegdheden door de kerkfabriek

 

Accountanthandelingen en boekhouding

 

Art. 41, 2de lid

Opmaak van het meerjarenplan door het CKB voor de kerkfabriek die in gebreke blijft

Art. 42

Geen CKB: de kerkfabriek dient zelf het meerjarenplan in

Art. 43, 3de lid

Besluit gemeente i.v.m. het meerjarenplan; communicatie aan de kerkfabriek(en)

Art. 44

Beroep tegen een besluit van de gemeente; communicatie van hogere instantie aan de kerkfabriek(en)

Art. 46

Het budget (van het volgend jaar) van de kerkfabriek; kerkfabriek blijft in gebreke

Art. 47

Geen CKB: de kerkfabriek dient zelf het budget in

Art. 48

Besluit van de gemeente i.v.m. het passend budget; communicatieplicht aan de kerkfabriek(en)

Art. 49, 1

Besluit van de gemeente i.v.m. het niet-passend budget; communicatieplicht aan kerkfabriek(en)

Art. 49, 2

Besluit van de gemeente i.v.m. het niet-passend budget; beroep; communicatieplicht aan de kerkfabriek(en)

Art. 53

De boekhouding van de kerkfabriek; vormvoorwaarden

Art. 54

De jaarrekening van de kerkfabriek

Art. 55, 1, 1ste lid

Geen CKB: de kerkfabriek dient zelf de jaarrekening in

Art. 55, 2, 3de lid

Goedkeuring van de jaarrekening door gouverneur; communicatieplicht aan de kerkfabriek(en)

Art. 55, 3, 2de lid

Niet-kwijting en terugvordering van het tekort van de penningmeester door de kerkfabriek

Art. 56

De eindrekening; communicatieplicht van de gouverneur aan de kerkfabriek

 

Administratief toezicht

 

Art. 57/1

De communicatie met de Overheid; wijze

Art. 58

Schorsing van een besluit van de kerkraad door de gemeente of gouverneur; communicatie aan de kerkfabriek

Art. 59

Vernietigingsbesluit van Vlaamse regering; communicatieplicht aan de kerkfabriek

Art. 60

Stuiting van de termijn van schorsing of vernietiging door een verzoek om inlichtingen of om het dossier op te vragen gericht aan de kerkfabriek

Art. 61

Afloop van de termijn van schorsing of vernietiging; goedgekeurde rekening

Art. 62, 1

Schorsing van een besluit van de voorzitter en secretaris die gezamenlijk optreden door de gemeente of gouverneur; communicatie aan de kerkfabriek

Art. 62, 2

Vernietiging van een besluit van de voorzitter en secretaris die gezamenlijk optreden door de Vlaamse regering; communicatie aan de kerkfabriek

Art. 64

Rechtsgedingen tegen of voor de kerkfabriek

 

Opbrengsten en ontvangsten, kosten en uitgaven van de kerkfabriek

 

Art. 51

De opbrengsten en ontvangsten van de kerkfabriek

Art. 52

De kosten en uitgaven van de kerkfabriek

Art. 52/1, 1, 4de lid

Secretariaatswoning en archiefruimte van de kerkfabriek

Art. 52/1, 2

De reserves van de kerkfabriek

 

Kerkfabriek bij fusie van parochies

 

Art. 4/2

Kapelanij met een afzonderlijke kerkfabriek; toepasselijke regels bij fusie

Art. 4/4, 1ste + 2de lid

Eindestelling van al de kerkfabrieken bij fusie van parochies; exceptie behouden kerkfabriek;

Art. 4/4, 1ste + 2de lid

behoud van de bestaande CKB-configuratie; exceptie op het behoud bij enige overblijvende parochie

Art. 4/5

Aanstelling van de 1ste kerkraad na fusie

Art. 4/6

Stelsel van lopende zaken voor de samen te voegen parochies; exceptie voor de te behouden kerkfabriek

Art. 4/7

Overdracht van de roerende goederen aan de te behouden kerkfabriek

Art. 4/8

Overdracht van de onroerende goederen aan de te behouden kerkfabriek

Art. 4/9

Overdracht van de aangegane overeenkomsten aan de te behouden kerkfabriek

Art. 4/10

Voortzetting van de procedures voor overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten door de te behouden kerkfabriek

Art. 4/11, 2de lid

Overname van het activum en het passivum door de te behouden kerkfabriek

 

De lemma's zijn gerangschikt in afnemende nuttigheid.

De artikelen 16 tot en met 23 zijn gemeen voor de kerkraad en het CKB.

 

PDW 08.2012. Hoewel de teksten in de groene kaders hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.

 

Naar Index

Naar littera K