CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD

 

Jakobijnenstraat 4 te 9000 Gent

 

Zoeken in CKBGentStad

Aanneming van werken

Agenda

Boekhouding

 

 

 

Belangenconflicten

Toevoeging agendapunten

Annaliteit

Beoordeling

 

Basis en Afronding

Delegatie van bevoegdheid

Akten, stukken, briefwisseling

Inventaris

Dringende spoed

 

Investeringsfiches

Meeruitgaven

Ondertekening

 

Meldingsplicht

Vermelding naam en adres kerkbestuur

Budget

Schorsing en/of vernietiging

Vermelding naam en adres penningmeester

 

Wijze van gunnen

 

Advies bisschop

 

Archief

Akteneming van het budget

Aanwezigheidsquorum

 

Basis en Afronding

 

Archief

Annaliteit

Besluiten

Boekhouding

Beleidsnota

Centraal Kerkbestuur

 

Budget binnen de grenzen

†† Bijzondere mandaten

Bijzondere mandaten

Budget buiten de grenzen

†† Verkiezingen

 

Budgetwijziging

†† Quorum

Cumulverbod

†† Advies Bisschop

Kerkraad

†† Centraal kerkbestuur

†† Termijn

†† Bijzondere mandaten

†† Kerkraad

†† Soorten

†† Verkiezingen†††††††††††

 

†† Verschuiving

 

Bisschop

Centraal kerkbestuur

Administratief toezicht

 

Einde boekjaar

 

Advies

Evenwicht

Besluiten Voorzitter, Secretaris-penningmeester

†† Budget

Exploitatie-evenwicht model

Definitieve uitputting termijn

†† Budgetwijziging

FinanciŽle nota

Handhaving / Intrekking Besluit

†† Meerjarenplan

FinanciŽle nota model

Meerjarenplan

Bezwaar in Beroep

Indieningtermijn

Notulen

Lid van rechtswege

Investeringen

Transacties onroerende goederen

Mistarieven

Jaarlijks

Zie onr. goederen, bespreking

Openstaand mandaat

Termijnen

 

Representatief orgaan

Vermelding naam en adres kerkraad


 

Budgetwijziging

Cumul

Herwaardering

 

 

 

Advies bisschop

Centraal kerkbestuur

Aanschafwaarde

Budgetwijzing

Kerkraad

Basisprincipes

Soorten

 

Decretale herwaardering

Termijn

Dwangtoezicht

Definitie

Verschuiving

 

Effecten

 

Beroep op Bisschop

Herwaarderingswijzen

Centraal kerkbestuur

Procedure bij tuchtmaatregel

ImmateriŽle activa

 

Ontslag of Overlijden penningmeester

MateriŽle activa

Aantal te verkiezen leden

 

Nieuwe inventariswaarde

Aanwezigheidsquorum

Expert

Ontwaarding

Bevoegdheden

 

Ontwaardingpercentages

Bijzondere mandaten

Domein

Waarderingsregels

CoŲrdinerende rol

Onthouding bij stemming

 

Cumulverbod

 

Inventaris

Delegaties

Goederen

 

Duur mandaat

 

Definitie

Expert

Inventaris

Goederen

Meerderheden

Patrimoniumgoederen

Herwaardering

Meerjarenplan

Patrimoniumhandelingen

Jaarrekening

†† GecoŲrdineerde indiening tabel

Restauratiepremie

Soorten Goederen

Onbezoldigd mandaat

zie Patrimoniumhandelingen

†† Beperking

Ondertekening akten en stukken

Verzekering

†† Bezittingen

Openbare Instelling

zie Patrimoniumhandelingen

†† Gelden

Oprichting

Onr. Goederen Omzendbrief 2019/3

†† Investeringen

Taken

Bespreking omzendbrief

†† Onroerende Goederen

Vacatures

Draaiboek

†† Schulden

Verkiezingsprocedure

Commentaar en Wet overheidsopdrachten

†† Verbruiksgoederen

Vertegenwoordiging

 

†† Verplichtingen

Vervanging bij belet

 

†† Vorderingen

Verwijzingsartikel

 

Waardering


 

Jaarrekening

Kandidaten

†† Verbodsbepalingen

 

 

†† Verkiezingsvoorwaarden

Annaliteit

Centraal Kerkbestuur

Externe expert

Bewijsstukken

Kerkraad

Meerderheden

Borgstelling

 

Onbezoldigd mandaat

Centraal Kerkbestuur

Kerkfabriek

Openstaand niet-ingevuld mandaat

Datum van indiening

 

Oprichting

Exploitatie

Openbare instelling

Patrimoniumgoederen

Gemeentelijk Advies

Oprichting

Patrimoniumhandelingen

Gouvernementele Goedkeuring

Rechtspersoonlijkheid

Taken

Herwaardering

 

Vacature

Inventaris

Kerkraad

Verbodsbepalingen

Investeringen

 

Vergadering

Investeringsfiches

Aanneming van werken

†† 2de Vergadering

Kwijting

†† Definitie

†† Aanwezigheidsquorum

†† Eerste Kwijting

†† Delegatie van bevoegdheid

†† Agendapunten

†† Kwijting

†† Dringende spoed

†† Frequentie

Periodiciteit

†† Informatieplicht

†† Openbaarheid

Samenstellende delen

†† Onvoorzienbare gebeurtenis

†† Tijdstip

†† Financieel Gedeelte

†† Schorsing of Vernietiging

†† Oproepingstermijn

†† Toelichting

Aanstelling

†† Volstrekte meerderheid

Tekort

†† Eerste Aanstelling

Verkiezingen

Vergoeding Penningmeester

†† Gedeeltelijke vernieuwing

†† Bijzondere Mandaten

Vermelding naam en adres

Agenda

†† Cumulverbod

Waardering

Besluit

†† Procedure

†† Bezittingen vanaf 01.01.2007

†† Belangenconflict

†† Verkiezingsvoorwaarden

†† Historisch Erfgoed

†† Schorsing en / of vernietiging

†† Vertegenwoordiging

†† Nominale Waarde

Bezwaar

Vermelding naam en adres

†† Onroerende Goederen

Conflictsituaties

 

 

†† Belangenconflict

 

 

†† Leeftijdsgrens

 

 

†† Onverenigbaarheden

 


 

Kosten en Uitgaven

Meerjarenplan

†† Indiening

 

 

Vermelding naam en adres kerkbestuur

Bezoldigingen

Actualisering

Wijzigingen

Exploitatie

Advies Bisschop

†† Opportuniteitswijziging

Grove herstellingen

†† Niet Besluit

†† Verboden Wijziging

Investeringen zie Grove herstellingen

†† Termijn

†† Verplichte wijziging

Schulden

Beroepsprocedures

†† Verschuiving

Uitgaven

Besluit van de gemeenteraad

 

Werkingskosten Centraal Kerkbestuur

†† Goedkeuring

Mistarieven

 

†† Afkeuring

 

Leeftijdsgrens

†† Niet Besluit

Mistarieven

 

†† Termijn

Mistarieven Neo

Bovengrens

Centraal kerkbestuur

Mistarieven Nota

Ondergrens

†† CoŲrdinerende rol

 

†† Formaliteit

Notulen

Meerderheden

†† Indeplaatsstelling

 

†† Indiening

Administratief Toezicht

Aanwezigheidsquorum 1steVergadering

†† Model

Archivering

Aanwezigheidsquorum 2de Vergadering

†† Wijzigingen

Authenticiteit

Besluiten

Definitie

Centraal Kerkbestuur

Bijzondere Mandaten Centraal Kerkbestuur

Evenwicht

Chronologiciteit

Bijzondere Mandaten Kerkraad

Gemeenteraadsverkiezing

Dringende Spoed

Gewone Meerderheid

Herzieningen

Goedkeuring

Leden Centraal Kerkbestuur

ReŽle cijfers

Handhaving besluit

Leden Kerkraad

Samenstellende delen

Kerkfabriek

 

†† Afspraken

Notulenboek of -schrift

 

†† FinanciŽle nota

Ontwerpnotulen

 

†† Strategische nota

Schorsing besluit

 

Schorsing en vernietiging

zie Beroepsprocedures

Secretaris

 

Termijnen

Toezichthoudende Overheid

 

†† Berekening

Vernietiging Besluit

 

†† Dwingende aard

Vormvereisten


 

Omzendbrieven

Opbrengsten en Ontvangsten

Parochie

 

 

 

Ontslag

Andere Inkomsten

Archief

 

Handgift

Bisschop

Besluitvorming

Inkomsten

Centraal kerkbestuur

Betwisting

Ontvangsten

†† Aantal Leden

Mandaten

Opsomming

†† Meerdere besturen

Penningmeester

Schenkingen en Legaten

Domicilie

Soorten

Stichtingen

Erkenning

Vervanging

Subsidies

Gebiedsomschrijving

 

Toelagen

Kerkfabriek

Ontvangsttheorie

Uitzonderlijke opbrengsten

Kerkraad zie Kerkraad

 

Voorwaardelijke Schenking

Mistarieven zie Mistarieven

Onverenigbaarheden

Vorderingen

Parochieverantwoordelijke

 

Vrome wilsbeschikking zie Stichtingen

†† Stemrecht

Belangenconflict

 

†† Vervanging Penningmeester

Persoonlijk Belang

Openbare instelling

†† Vacatures

Verbodsbepalingen

 

 

 

Centraal kerkbestuur

 

 

Kerkfabriek

 

 

 

 

 

Oud-leden

 

 

 

 

 

Termijn

 

 

Titulatuur

 

 

 

 

 

Overleg met burgerlijke overheden

 

 

 

 

 

Delegatie

 

 

 

 


 

Patrimonium

Penningmeester

SABAM

 

 

 

Patrimoniumgoederen

Borg

Schenkingen en legaten

†† Bezittingen

Budget

†† Gelden

Centraal kerkbestuur

Aanvaarding

†† Onroerende Goederen

Cumul

Bezwaren

†† Rechten

Einde Bijzonder mandaat

Identificatie

†† Schulden

Drieledige functie

Inventaris

†† Verbruiksgoederen

Eindrekening

Kerkraad

†† Verplichtingen

Fraude en Bedrog

Legaten

†† Vorderingen

Handelingsbevoegdheid

Onderscheid

Patrimoniumhandelingen

Jaarrekening

Onderzoek

†† Algemeen toezicht

Kerkraad

Opbrengsten en Ontvangsten

†† Bijzondere daden

Kwijting

Rechten en Taksen

†† Daden van beheer

Taken

Stichtingen

†† Daden van beschikking

Vergoeding

Vormvoorwaarden

Soorten Goederen

Vermelding naam en adres

 

†† Beperking

Vervanging

Secretaris

†† Investeringen

 

†† Vorderingen

Persoonlijk belang

Cumul

 

 

Einde mandaat

 

Zie Verbodsbepalingen

Notulen

 

 

Taken

 

Rechtspersoonlijkheid

Verkiezing

 

 

Vervanging

 

Centraal kerkbestuur

 

 

Kerkfabriek

 

 

 

 


 

Secretaris-Penningmeester

Verbodsbepalingen

†† Goedkeuring

 

 

†† Handhaving besluit

Taken

Belangenconflict

†† Kerkfabriek

Verkiezing

Onverenigbaarheden

†† Notulenboek of -schrift

Vervanging

Persoonlijk belang

†† Ontwerpnotulen

 

 

†† Schorsing besluit

Takenpakketten

Vergadering

†† Secretaris

 

 

†† Toezichthoudende Overheid

Centraal kerkbestuur

Aanwezigheidsquorum 1ste Vergadering

†† Vernietiging Besluit

Kerkraad

Aanwezigheidsquorum 2de Vergadering

†† Vormvereisten

Onduidelijke verdeling

Agenda en Agendapunten

Openbaarheid

Penningmeester

Agendapunten 1ste Vergadering

Openbare functies

Secretaris

Agendapunten 2de Vergadering

Staking van stemmen

Secretaris-Penningmeester

Belangenconflict

Tijdstip

Voorzitter

Deskundige

Volstrekte meerderheid

Voorzitter en Secretaris

Expert

Wijze van Oproepen

 

Frequentie

 

Termijnberekening

Meerderheden

 

 

†† Aanwezigheidsquorum 1steVergadering

 

Vacatures

†† Aanwezigheidsquorum 2de Vergadering

 

 

†† Besluiten

 

Bijzondere Mandaten

†† Gewone Meerderheid

 

†† Penningmeester

†† Meerderheid Stemmen 1ste Vergadering

 

†† Secretaris

†† Meerderheid Stemmen 2de Vergadering

 

†† Voorzitter

†† Volstrekte Meerderheid

 

Centraal Kerkbestuur

Notulen

 

Oprichting Kerkraad

†† Administratief Toezicht

 

Vervanging Kerkraad

†† Archivering

 

 

†† Authenticiteit

 

 

†† Centraal Kerkbestuur

 

 

†† Chronologiciteit

 

 

†† Dringende Spoed

 


 

Verkiezingen

Vernieuwing

Voorzitter en Secretaris

 

 

 

Centraal kerkbestuur

Centraal Kerkbestuur

Aanneming van werken

†† Aantal te verkiezen leden

Driejaarlijkse Hernieuwing

Administratief toezicht

†† Aanwezigheidsquorum

Kerkraad

Gezamenlijk optreden

†† Bijzondere mandaten

Tijdstip

Ondertekening

†† Expert

Uittredende leden

Ontwerpnotulen

†† Kandidaten

 

Vertegenwoordiging

†† Verkiezingsprocedure

Voorzitter

 

Kerkraad

 

Waardering

†† Aantal te verkiezen leden

Taken

 

†† Aanwezigheidsquorum

Vervanging bij belet

Bezittingen vanaf 01.01.2007

†† Bijzondere mandaten

Voorzitter

Historisch Erfgoed

†† Deskundige

Voorzitter en Secretaris

Nominale Waarde

†† Kandidaten

 

Onroerende Goederen

†† Verkiezingsprocedure

 

 

†† Meerderheden

 

 

 

 

 

 

© PťDťWť 01.2009 Hoewel de teksten hoofdzakelijk gebaseerd zijn op wetteksten, decretale verordeningen en omzendbrieven, is de interpretatie die er aan wordt gegeven een persoonlijk standpunt dat noch de Vlaamse Regering en haar administratie(s), noch de burgerlijke overheden en haar administratie(s), noch de kerkelijke overheid en haar instelling(en) verbindt.